Soni TV                             

SHONI TV              T 2588488,   2673345, 5790673345.               SHONI TV

 

        mTavari  arxebi  siaxle  fasebi  gadaxda  misamarTi  kontaqti  gavrcelebis zona programa

 

Sps "Soni ocdameore"-s qselSi  CarTvis Rirebuleba  aris 10 lari. (paketi 1 )
Sps "Soni ocdameore"-s qselSi  CarTvis Rirebuleba  aris 70 lari. (paketi 2 )
saabonento gadasaxadi TveSi 10 lari  (paketi 1 )
saabonento gadasaxadi TveSi 13 lari  (paketi 2 )